Улсыг хөгжүүлж шинэ эрин үеийг эхлүүлэхийн төлөө
залуучуудын оролцоонд тулгуурласан төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

  • Шинэ бизнес санааг дэмжих, таниулах
  • Шинэ үеийн залуусын ‘next generation’ чуулган уулзалтыг зохион байгуулах
    болон бусад залуусын хөгжил, дэвшилд зориулсан үйл ажиллагааг зохион байгуулах дэмжих